เกษตรกรเช็คด่วน ท่านมีสิทธิ์รับเงิน 15,000 บาท

เกษตรกร

เกษตรกรเช็คด่วน ท่านมีสถานะความเป็นเกษตรกร หรือยัง

กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอจ่ายเงินเยียวยา เช็คด่วน ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก จากกรณี ที่ท่านได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด19 รัฐบาลเตรียมเสนอจ่ายเงินเยียวยา ให้กับ ครอบครัวเกษตรกร 9 ล้านครัวเรือน

วิธีตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน มีดังนี้

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ farmer.doae.go.th หรือ (คลิกที่นี่)
  2. ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  3. คลิกคำว่า “ค้นหา” จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้

หรือครอบครัวท่าน ประกอบอาชีพเกษตรกร แต่ยังไม่ลงทะเบียน

ขายข้าวลืมผัว

ขายข้าวลืมผัว หรือข้าวเหนียวดำเขาค้อ

เช็คเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร มีดังนี้

บุคคลในครัวเรือนคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน ที่ประกอบการเกษตรฐานทะเบียนเกษตรกร กำหนดให้ 1 ทะเบียน = 1 ครัวเรือน (ตั้งแต่ ต.ค. 56 เป็นต้นไป)

1. ทำนา หรือทำไร่ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป
2. ปลูกผัก หรือปลูกไม้ดอกไม้ประดับ หรือเพาะเห็ด หรือปลูกพืชอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 งานขึ้นไป
3. ปลูกไม้ผลยืนต้น หรือปลูกสวนป่า หรือปลูกป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ และมีจำนวนต้นตั้งแต่ 15 ต้นขึ้นไป
4. ปลูกไม้ผล หรือไม้ยืนต้นแบบสวนผสม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ และมีจำนวนต้นตั้งแต่ 15 ต้นขึ้นไป
5. เลี้ยงแม่โคนม ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป
6. เลี้ยงโค หรือกระบือ อย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป
7. เลี้ยงสุกร แพะ หรือแกะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันตั้งแต่ 5 ตัวขึ้นไป
8. เลี้ยงสัตว์ปีก ตั้งแต่ 50 ตัวขึ้นไป
9. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
10. ทำนาเกลือสมุทร บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป
11. ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน
12. เพราะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และเกษตรอื่นๆ ซึ่งหมายถึง เลี้ยงผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรงชันโรง ครั่ง จิ้งหรีด ด้วงสาคู ไส้เดือนดิน ชีวภัณฑ์ และอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
13. ประกอบเกษตร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อ 1-12 และมีรายได้ตั้งแต่ 8,000 บาทต่อปีขึ้นไป

ท่านที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก เว็บกรมส่งเสริมเกษตรแล้วกรอกข้อมูลและ ยื่นเรื่องเพื่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่ผู้นำชุมชน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเกษตร ได้ที่นี้ http://farmer.doae.go.th/farmerform.pdf

รถนำเที่ยวเขาค้อ

พาเที่ยวเขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ภูลมโล

ที่พักภูทับเบิก

ที่พักภูทับเบิก ที่กางเต้นท์ วิวทะเลหมอก

ที่พักภูทับเบิก
Facebook Comments