แชร์ทริปเที่ยว เขาค้อ ไม่ต้องนำรถมาเองท่านก็เที่ยวเขาค้อได้

แชร์ทริปเที่ยว เขาค้อ

ได้รับในทริป มีดังนี้
1.นำเที่ยว เขาค้อ
2.นำเที่ยว ภูทับเบิก
4.ที่พักภูทับเบิก 1 คืน

แชร์ทริป แชร์เที่ยว ราคา ท่านละ 1,500 บาท

ดูรายละเอียดได้ที่นี้
วัน แรก
เวลา 05.00น. รับจาก สามแยกแคมป์สน จุดปลายทางเขาค้อ
เวลา 06.00น. ชมทะเลที่เขาค้อ
เวลา 07.00น. ฐานอิทธิ
เวลา 07.30น. อนุสรณ์สถาน
เวลา 08.00น. เพระบรมสารีริกาธาต
เวลา 08.30น. แทนรักทะเลหมอก
เวลา 09.00น. ไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)
เวลา 10.00น. ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
เวลา 11.00น. ไร่ GB.
เวลว 13.00น. ร้านพิโน่ลาเต้
เวลา 13.45น. วัดผาซ่อนแก้ว
เวลา 16.00น. วัดป่าภูทับเบิก,
เวลา 16.30น. ชมไร่ทุ่งกะหล่ำ,(ตามฤดูกาล)
เวลา 17.00น. เข้าที่พัก (แคมป์วิวหมอก)
วันที่ สอง
เวลา 07.00น. รับประทานเช้า
เวลา 08.00น. ผาหัวสิงห์
เวลา 09.00น.จุดสูงสุดภูทับเบิก
เวลา 10.00น.ตลาดม้ง
เวลา 11.00น.จุดชมวิวภูทับเบิก

จบโปรแกรม ส่ง บขส.หล่มสัก (หรือ ส่งที่ รถบัสของคณะมา)

หมายเหตุ
1.ประกันภัยจะคุ้มครองตาม พรบ.เท่านั้น

รีวิว โปรแกรม แชร์ทริป แชร์เที่ยว
ที่ท่านจะได้เที่ยว เขาค้อ-ภูทับเบิก ในโปรแกรม มีดังนี้

Facebook Comments